0zł

PREČU PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS INTERNETA VEIKALĀ "BIKKO.LT" NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1  Šo Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi (turpmāk „Noteikumi”) nosaka kopējās darbības
noteikumus veikalā BIKKO.lv (turpmāk „Pārdevējs”). Noteikumi ir piemēroti, lai Pircējs izvēlētos, pasūtītu un
pirktu BIKKO.lv veikalā piedāvātās Preces vai citādāk izmantotu BIKKO.lv veikala piedāvātos pakalpojumus (turpmāk „Preces”).

1.2  Pircējs šajos Noteikumos ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī viņa pilnvarotā persona, iepērkoties BIKKO.lv veikalā vai izmantojot citus veikala piedāvātos pakalpojumus. Lietot BIKKO.lv veikalu un iepirkties tajā ir tiesības: rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i., personām, kas ir sasniegušas pilngadību, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu.

1.3 Reģistrējoties vai iesniedzot pasūtījumu, Pircējs bez nosacījumiem apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt BIKKO.lv veikalā, tas ir izlasījis Noteikumus, ar tiem ir iepazinies un atzīmējis ar ķeksīti pie teikuma "Ar preču pirkšanas-pārdošanas interneta veikalā BIKKO.lv noteikumiem iepazinos un tiem piekrītu". Pirmās reģistrācijas laikā apstiprinātie Noteikumi piemērojami visiem Pircēja nākotnē veicamiem pasūtījumiem līdz atjaunotu Noteikumu publicēšanai. Pircējam ir pienākums iepazīties ar Pārdevēja apstiprināto un publicēto Privātuma politiku un ar ķeksīti atzīmēt reģistrējoties un/vai iesniedzot pasūtījumu. Piekrišanu vai nepiekrišanu konkrētiem Pircēja Personas datu izmantošanas veidiem Pircējs izsaka pašā Privātuma politikā tajā paredzētajā kārtībā. Apstiprinot iepazīšanos ar Pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un Privātuma politiku, Pircējs apņemas to ievērot un to pildīt.

1.4  Kopā ar Pircēja pieteikto Preču pasūtījumu, Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja savstarpēju līgumu, kas ir abām pusēm juridiski saistošs dokuments, kurā uzskaitītas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, Preču iegādes un apmaksas noteikumi, Preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība, kā arī citi ar Preču pirkšanu – pārdošanu BIKKO.lv interneta veikalā saistīti noteikumi. Līgums uzskatāms par sastādītu brīdī, kad Pircējs noformē un piesaka BIKKO.lv veikalā Preču pasūtījumu, Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā veic apmaksu un saņem pa elektronisko pastu Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un (vai) samaksa ir saņemta.

1.5  Pircējam nav iespēja pieteikt Preču pasūtījumu BIKKO.lv veikalā, ja viņš nav iepazinies ar Noteikumiem un (vai) tiem nepiekrīt. Tādā gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai tā daļai, viņam ir pienākums nepasūtīt preces BIKKO.lv veikalā. Pretējā gadījumā jāpārliecinās, ka Pircējs iepazīstas ar noteikumiem un bez ierunām piekrīt visiem Noteikumiem.

1.6  Pārdevējs patur tiesības mainīt, sastādīt vai papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties BIKKO.lv veikalā, piemērotie Noteikumi stājas spēkā ar pieteikuma brīdi, tāpēc Pircējam rekomendējams ar Noteikumiem iepazīties ikvienā iepirkšanās reizē.

1.7  Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās pilnībā atvieglots, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika sniegta.

1.8  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja iespēju izmantos BIKKO.lv veikala pakalpojumus vai izmantot Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs BIKKO.lv veikalā iepērkas, pārkāpjot šos Noteikumus, mēģina graut BIKKO.lv veikala darba stabilitāti un drošību.

1.9. Interneta veikala BIKKO.lv tirdzniecība īstenojama Latvijas Republikas teritorijā.

 

2. Personas datu apstrāde

2.1  Pasūtīt preces interneta veikalā BIKKO.lv Pircējs var divos veidos:

2.1.1  Piereģistrējoties interneta veikalā; pirms tam ievadot savus personas datus un iegūstot savu personīgo pieslēgšanās lietotājvārdu un paroli, kas tā pat var tikt izmantots turpmākajos pasūtījumos.

2.1.2   Nepiereģistrējoties šajā interneta vietnē; pirms Preču pasūtīšanas katru reizi jāievada savi personas dati, kas nepieciešami Pircēja identifikācijai un piemērotai pasūtījuma realizēšanai.

2.2  Piereģistrējies Pircējs iegūst individuālos pieslēgšanās datus (lietotājvārdu un paroli) un apņemas tos glabāt noslēpumā, kā arī neatklāt tos trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam izsniegto datu slepenību, kā arī par jebkuru darbību (datu nodošanu, piesakot Preču pasūtījumu, lietotāja komentāros u.c.), kas BIKKO.lv veikalā veicams, pieslēdzoties ar individuālo Pircēja vārdu un paroli. Ja BIKKO.lv pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēdzoties pie veikala internetā ar Pircēja lietotajiem pieslēgšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs zaudē pieslēgšanās datus, viņam ir pienākums nekavējoties informēt par to Pārdevēju pa pastu, tālruni, faksu, e-pastu vai aizpildot tam paredzēto formu BIKKO.lv veikalā.

2.3  Pircējs ir atbildīgs par to, ka reģistrācijas anketā un (vai) pasūtījuma laikā iesniegtie dati ir pareizi, patiesi un pilnīgi. Ja tiek mainīti Pircēja formā sniegtie dati, viņam ir pienākums nekavējoties tos atjaunot. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par kaitējumu, kas ir radies Pircējam un (vai) trešajām personām par to, ka Pircējs norādījis nepareizus un (vai) nepilnīgus personas datus vai nav mainījis un papildinājis datus, kad tas bijis nepieciešams.

2.4  Pircēja iesniegtie personas dati tiks izmantoti saskaņā ar „Lietuvas Republikas personas datu aizsardzības noteikumiem” noteiktajā kārtībā, citiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas apstiprina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, tāpat no jebkādas citas nelikumīgas izmantošanas.

2.5  Pircēja personas dati tiks lietoti Pircēja identificēšanai, veicot Preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atgriežot pārmaksas un (vai) naudu par Pircēja atgriezto Preci, administrējot parādus, veicot citas no pirkšanas-pārdošanas vienošanās atkarīgus pienākumus, kā arī apstiprinot Pircējam iespēju izmantot citus BIKKO.lv veikala pakalpojumus. Pircēja personas dati tiks izmantoti tiešā mārketinga nolūkos tikai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un ar Pircēja piekrišanu.

2.6  Pircēja iesniegtos datus izmantos tikai Pārdevējs un viņa partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot BIKKO.lv veikala administrēšanu, Preču piegāde un (vai) citi ar Pircēja pasūtījuma pieteikumu vai izpildi saistītiem pakalpojumiem. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot pirmajam šajā punktā minētajam Pārdevēja partnerim, vai, ja Lietuvas Republikas tiesību aktos minētajos gadījumos tā paredzēts.

2.7  Pircējs, vēlēdamies saņemt Pārdevēja vai viņa Partneru ziņojumus vai citus Pircējam nepieciešamus pakalpojumus, reģistrācijas anketā jāizvēlas, ka tādi ziņojumi vai pakalpojumi viņam tiks nosūtīti. Pircējam nepieprasot, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus mārketinga mērķiem un nesūtīs Pircējam reklāmas ar informācijas ziņojumiem, izņemot tos, kas svarīgi, veicot Pircēja pieteikto pasūtījumu.

  Detalizētāka informācija par personas datu izmantošanu sniegta BIKKO.lv Privātuma politikā.

 

3. Pirkšanas un pārdošanas līguma stāšanās spēkā

3.1  Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju stājas spēkā brīdī, kad Pircējs elektroniski veikalam ir noformējis Preču sarakstu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, noklikšķinājis uz pogas „Pasūtīt”, un ir spēkā līdz pilnai pienākumu izpildei saskaņā ar šo līgumu. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt visiem vai daļai no Noteikumiem, viņam ir pienākums nepieteikt pasūtījumu.

3.2  Ikviens Pircēja un Pārdevēja sastādīts pirkšanas-pārdošanas līgums ir reģistrējams un glabājams BIKKO.lv interneta veikala datu bāzē.

 

4. Pircēja tiesības

4.1  Pircējam ir tiesības pirkt Preces BIKKO.lv elektroniskajā veikalā, vadoties pēc šiem noteikumiem, Pārdevēja noteiktajā kārtībā, kā arī saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

4.2  Pircējam ir tiesības atteikt BIKKO.lv elektroniskajā veikalā sastādīto Preču pirkšanas – pārdošanas Līgumu ar Pārdevēju, par to rakstiski (aizpildot Preces atgriešanas formu e-pastā, norādot vēlamo atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) ziņojot Pārdevējam 7 (septiņu) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgums sastādīts par:

4.2.1  skaņas un attēla darbiem un fonogrammām jebkādā skaņas un attēla medijā;

4.2.2   datorprogrammu pārdošanu, ja Pircējs bojājis iepakojumu;

4.2.3   laikrakstu, žurnālu vai citu periodisko izdevumu pārdošanu;

4.2.4  Precēm, kuras tika ražotas saskaņā ar Pircēja individuāliem pasūtījumiem vai ir acīmredzami tam pielāgotas, vai kura izskata dēļ pēc tās piegādes Pircējam nevar tikt atgriezta, jo tā ir tikusi bojāta pārvešanas laikā, ātri bojājas vai ir beidzies derīguma termiņš.

4.3  Noteikumu punktā 4.2 minētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja Prece ir kvalitatīva, netika bojāta vai lietota, nezaudēja savu vērtību un pēc būtības nemainīja tās izskatu. Preču maiņas vai atgriešanas noteikumi un kārtība noteikta līguma 11.nodaļā.

4.4  Noteikumu punktā 4.2 minētās Pircēja tiesības realizējamas, saskaņā ar Ekonomikas ministra 2001.g. 17.augusta rīkojumu Nr.258   par „Priekšmetu pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība ar līgumā noteiktajiem saziņas līdzekļiem,”.

 

5. Pārdevēja tiesības

5.1  Ja Pircējs mēģina kaitēt BIKKO.lv veikala darbībai un (vai) pārkāpj savas līgumsaistības, Pārdevējs var bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt (pārtraukt) viņam iespēju lietot interneta veikalu vai izņēmuma gadījumos izdzēst Pircēja reģistrāciju un neatbild par nekādiem zaudējamiem, kas radušies Pircējam.

5.2  Pārdevējam ir tiesības savā uzraudzībā noteikt minimālo Preču groza vērtību, t.i., minimālo summu, par kuru Pircējam jāveic pasūtījums. Par noteikto minimālo pirkuma summu Pircējs informējams pasūtījuma laikā vai apskatot pirkuma grozu.

5.3  Svarīgu apstākļu dēļ, Pircējam ir tiesības uz laiku vai bez laika ierobežojuma pārtraukt interneta veikala darbību bez atsevišķa paziņojuma un neatbild par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

5.4  Pārdevējam ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēlējies vienu no Noteikumu 8.2.1., 8.2.3., 8.2.4 vai 8.2.5. punktā minētajiem apmaksas veidiem, nesamaksā par Preci vai nenoslēdz līgumu par līzingu ar kompāniju 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma pieteikšanas brīža un pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas dienas.

5.5  Kad Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.2. punktā minēto apmaksas veidu – skaidru naudu Preču piegādes/atsaukšanas laikā, Pārdevējs, rodoties neskaidrībām par pasūtījumā sniegto informāciju, var sazināties ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto tālruņa numuru. Preču piegādes termiņš tādā gadījumā sākas no sazināšanās dienas ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā.

 

6. Pircēja pienākumi

6.1  Pircējam ir pienākums samaksāt Preču cenu, tāpat citus maksājumus (ja tādi norādīti, sastādot līgumu) un pieņemt pasūtītās Preces.

6.2  Pircējs apņemas atlīdzināt tiešos zaudējumus Pārdevējam, ja tie radās Pircēja līguma ietvaros un neatbilstības dēļ.

6.3  Ja ir mainījušies piereģistrētā Pircēja reģistrācijas formā sniegtā informācija, viņam ir pienākums nekavējoties tos atjaunot.

6.4  Piereģistrējoties Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās datus, viņa pienākums ir nekavējoties informēt par to Pārdevēju ar kādu no sadaļā „Kontakti” norādītajiem saziņas līdzekļiem.

6.5  Pircējs, apmeklējot BIKKO.lv interneta veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus, citus interneta veikalā izskaidrotos norādījumus, kā arī vadīties saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

 

7. Pārdevēja pienākumi

7.1  Pārdevējs apņemas Pircējam sastādīt līgumu piemērotai un kvalitatīvai BIKKO.lv interneta veikala pakalpojumu izmantošanai.

7.2. Pārdevējs apņems cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju, t.i. Pircēja norādītos personas datus apstrādāt tikai saskaņā ar Privātuma politikas, Noteikumu 2. nodaļā un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

7.3  Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces uz viņa norādīto adresi 9.Noteikumu punktā norādītajā kārtībā.

7.4  Pārdevējs, svarīgu apstākļu vadīts, nevarot Pircējam piegādāt pasūtītās Preces, apņemas piedāvāt analoģisku vai, cik iespējams, savai būtībai līdzīgu Preci, un, pircējam atsakoties pieņemt Preces analogu vai savai būtībai līdzīgu Preci, atgriezt Pircēja samaksāto naudu 3 (trīs) darba dienu laikā.

 

8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1  Preču cenas BIKKO.lv veikalā un noformētajā pasūtījumā norādītas Eiro valūtā ar PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā BIKKO.lv veikalā pasūtījuma pieteikšanas brīdī. Preču cenā preču piegādes izdevumi nav iekļauti. Preču piegādes izdevumus apmaksā Pircējs.

8.2  Par Precēm Pircējs norēķinās vienā no šiem veidiem:

8.2.1  Bankas pārskaitījums – tā ir iepriekšēja apmaksa, kad Pircējs, saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumā sniegtajiem datiem un maksājuma rekvizītiem, pārskaita naudu uz BIKKO.lv bankas kontu:

a)  izmantojot interneta bankas sistēmu;

b)  tuvākajā bankas filiālē.

Pircējam, maksājot par precēm norādītajā veidā, maksājuma mērķa lauciņā jānorāda BIKKO.lv sistēmas piešķirtais unikālais pasūtījuma numurs.

8.2.2  Skaidrā naudā Preču piegādes/atsaukšanas laikā – Pircējs par Precēm samaksā, kā tas ir noteikts viņam piegādes vai atsaukšanas laikā. Preču atsaukšanas laikā nepieciešama precīza skaidra naudas summa, kas ir norādīta Jūsu pasūtījumā. Uz šo norēķināšanās veidu attiecas papildu skaidrās naudas iekasēšanas maksa, kas norādīta Informācijā par preču piegādi.

8.2.3  Kredītkarte – ērts un ātrs apmaksas veids internetā, kam ir tāda pati funkcija, kā bankas kartei.

Preču piegādes termiņu sāk rēķināt no naudas ieskaitīšanas BIKKO.lv norādītajā kontā.

8.2.4. Paysera tiešo maksājumu sistēma. Pēc pasūtījuma iesniegšanas jūs tiksiet novirzīts uz Paysera maksājumu sistēmu. Tajā jums jāizvēlas banka, no kuras vēlaties veikt maksājumu, un jāapstiprina iepriekš izveidotais maksājums. Maksājumu var veikt dažu minūšu laikā.

8.2.5   Apmaksa, izmantojot līzinga kompānijas, sniedz patēriņa kredīta līguma pakalpojumu – šis ir apmaksas veids, kad Pircējs (fiziska persona) un līzinga kompānija sastāda līgumu par Preču pirkšanas finansējumu BIKKO.lv elektroniskajā veikalā.

8.3  Pircējs, norēķinoties vienā no 8.2.1., 8.2.3., 8.2.4., vai 8.2.5. punktā minētajiem veidiem, apņemas samaksāt pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma pieteikšanas brīža un pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas dienas. Minētajos gadījumos, atskatoties uz Noteikumu 5.4. punktā esošajām Pārdevēja tiesībām, tikai saņemot apmaksu par Precēm, tiek uzsākta pasūtījuma izpilde un sākas Preču piegādes atskaites termiņš.

8.4  Maksājums jāveic tā, lai visa apmaksājamā summa tiktu saņemta un ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā, kā norādīts apmaksas instrukcijā.

8.5  Par dažām Precēm (lielām, sarežģītāk piegādājamām Precēm vai citās specifiskās situācijās) var tikt prasīta daļēja iepriekšēja apmaksa (garantijas iemaksa). Pircējam atsakoties no Pirkuma-Pārdošanas līguma tā vainas dēļ, šī daļējā iemaksa netiek atmaksāta.

8.6  Pircējs, apstiprinādams Noteikumus, piekrīt, ka Preču pirkšanas dokumenti – PVN faktūrrēķini, kas reizē ir arī Preču garantijas kartes, ja citādi nav noteikts kopā ar pasūtītajām Precēm, viņam tiks iesniegti elektroniskā veidā, uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektronisko pastu. Pārdevējs Pircēja iegādāto Preču PVN faktūrrēķinus tāpat ievieto BIKKO.lv sadaļā „Mans konts”. PVN faktūrrēķina augstāk norādītā forma piesakāma Pircējam ne vēlāk kā līdz Preču piegādes brīdim. Pircējs, piesakot pasūtījumu un saņemot pasūtījuma apstiprinājumu, sadaļā „Mans BIKKO.lv” var apskatīt un izdrukāt pasūtījuma lapu – priekšapmaksas rēķinu. Rēķinos norādītas izvēlētās Preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, Preču cena, PVN summa, piegādes maksājumi u.c., saskaņā ar grāmatvedības reglamentējošajiem tiesību aktiem, svarīgi noradāmie dati un rekvizīti.

8.7  Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka Pircējam piesakot Preču pasūtījumu un Pārdevējam to apstiprinot, Preces cena var mainīties, atskatoties uz Preces cenu ietekmējošiem objektīviem rādītājiem, tādiem, kā Preces pašizmaksas palielināšanās, informācijas sistēmas tehniskās kļūdas, papildus izmaksas, kas saistītas ar Preces pārdošanu Pircējam (LR CK 6.313.panta 7.d). Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt iegādāties Preci par jauno cenu, jebkurai no Pusēm, brīdinot par to otru Pusi, ir tiesības pārtraukt Preces pirkšanas – pārdošanas līgumu. Puses vienojas, ka zaudējumus, kas radušies pirkšanas – pārdošanas līguma pārtraukšanas dēļ, šajā punktā noteiktajā kārtībā, neatlīdzina.

8.8  Pārdevējs patur tiesības mainīt norēķinu veidu, par to paziņojot interneta veikalā.

 

9. Preču piegāde

Pasūtot preces Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kas norādīti Noteikumu 9.1. punktā. Preču piegādes nosacījumi un cenrāži norādīti šeit.
9.1. BIKKO.lv veikali Tirdzniecību īsteno un Preces piegādā visā Latvijas teritorijā. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarotais pārstāvis (kurjers). Atsevišķos gadījumos Pircējs Preces var saņemt BIKKO.lv Preču sadales vietā, BIKKO.lv veikalos, pasta nodaļā vai pakomātos.
Ja Pircējs pasūtījuma iesniegšanas brīdī izvēlas saņemšanu BIKKO.lv veikalos, ja nav norādīts citādāk, Pasūtītās preces jāpaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs informēja Pircēju pa e-pastu un/vai SMS, ka preces var jau paņemt. Preces var paņemt tikai pasūtījumu iesniegusī persona vai persona, kas norādīta pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Saņemot preces, līdzi jābūt un Pārdevēja darbiniekam jāuzrāda derīgs identitāti apliecinošs dokuments (personas identitātes karte, pase).
Pircējs var paņemt preces no pasta, izvēlētā pasta pakalpojumu sniedzēja nodaļā vai terminālī, uz kuru pēc Pircēja vēlmes tiks piegādātas preces. Sūtot preces minētajā veidā, jāievēro pasta un šo sūtījumu pašapkalpošanās termināla norādītās prasības (piemēram, maksimālais svars vai izmēri). Detalizētāka informācija norādīta
šeit.
9.2. Par Preču piegādes pakalpojumu piemērojama maksa, kas norādīta BIKKO.lv veikala vietnes nodaļā "Piegāde" un ir spēkā uz Preču piegādes iesniegšanas brīdi.  Preču piegādes uz mājām pakalpojuma maksā nav iekļauta liela svara pasūtījumu preču uznešana – šo pakalpojumu pircējs var pasūtīt papildus. Uznešanās pakalpojuma nosacījumi sniegti
šeit. Atsevišķos Pārdevēja norādītos gadījumus Preces var tikt piegādātas uz Pārdevēja rēķina. Precīza piegādes cena ir atkarīga no Preču svara un vērtības, tāpēc galīgā piegādes cena būs redzama tikai pēc pasūtījuma izveidošanas.
Pārdevējam, ja rodas neskaidrības par pasūtījumā sniegto informāciju, ir tiesības sazināties, izmantojot Pircēju pasūtījumā norādīto kontaktinformāciju.

9.3  Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs apņemas Preces pieņemt pats. Ja pasūtītās preces nepieņems pats Pircējs, pasūtījumā viņam jānorāda personas (saņēmēja), kas saņems Preci, vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams, citus datus.

9.4  Gadījumā, ja Pircēja pasūtījumā norādītā piegādes adrese vai saņēmējs neatbilst, Pārdevējam ir tiesības Preces nodot jebkurai citai personai, kas atrodas norādītajā adresē, kas sasniegsi pilngadību, bet Pircējam nav tiesības celt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi nevēlamajā adresē.

9.5  Ja Preces piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs pasūtot Preci norāda nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav atrodams u.c.), atkārtoti Preces netiek sūtītas, (izņemot gadījumus, kad Pircējs vai saņēmējs papildus samaksā par atkārtotu Preces piegādi), bet naudu par Preces atgriešanu pieskaita piegādes maksājumam un maksājumam par papildus veiktajiem pakalpojumiem. Gadījumā, ja pasūtījuma pieteikšanas laikā Pircējam tika noteikta piegādes maksas atlaide, tomēr Preču piegāde nebija iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs patur tiesības aprēķināt Pircējam atmaksājamo summu par pilnu Preču piegādes cenu (spēkā Preču pasūtīšanas pieteikuma brīdī), neskatoties uz pasūtījuma pieteikuma laikā piemēroto atlaidi.

9.6  Nekādā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes termiņa pārkāpumiem, ja Preces Pircējam nav piegādājamas vai Piegāde nokavēta Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9.7  Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai Pircēja pasūtījums tiktu pilnība izpildīts, taču to nevar noteikt un tas nedod nekādas garantijas. Parasti Preces piegādājamas uz Pircēja norādīto adresi 1-3 darba dienu laikā no Preces apmaksas saņemšanas, ieskaitot transportēšanu un (vai) papildu pakalpojumus, ja Preces ir Pārdevējam noliktavā. Pārdevējs negarantē, ka Preces visos gadījumos tiks piegādātas augstāk norādītajos termiņos, īpaši, ja pasūtītās Preces nav Pārdevējam noliktavā. Preču piegāde notiek visā Latvijas Republikas teritorijā.

9.8  Sūtījuma piegādes laikā Pircējs vai, atkarīgs no gadījuma, Pircēja pārstāvja pienākums kopā ar transportēšanas pārstāvi apstiprināt sūtījuma stāvokli (vai tas nav saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu.

9.9  Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, taču nenosakot Precu daudzuma, kvalitātes, sortimenta neatbilstību (-as), Pircējs vai, atkarīgs no gadījuma, Pircēja pārstāvja pienākums par sūtījuma iepakojuma bojājumiem atzīmēt un apstiprināt ar transportēšanas pārstāvja izsniegtajiem elektroniskajiem vai papīra dokumentiem.

9.10  Konstatējot Preču daudzuma un (vai) kvalitātes, un (vai) sortimenta neatbilstību (-as), Pircēja vai, atkarīgs no gadījuma, Pircēja pārstāvja pienākums ir nepieņemt sūtījumu. Tādā gadījumā transportēšanas pārstāvis kopā ar Pircēju vai, atkarīgs no gadījuma, Pircēja pārstāvi, aizpilda speciālu sūtījuma apstiprinājuma aktu, kurā atzīmēti konstatētie bojājumi.

9.11  Pircējs vai, atkarīgs no gadījuma, Pircēja pārstāvis, pieņemot sūtījumu un parakstot transportēšanas pārstāvja iesniegtos elektroniskos vai papīra dokumentus, kā arī atzīmējot sūtījuma iepakojuma bojājumus, apstiprina, ka Preces piegādātas bojātajā sūtījuma iepakojumā, taču Preču daudzums, kvalitāte, sortiments atbilst pirkšanas – pārdošanas līguma noteikumiem, papildus pakalpojumi, iesniegtie elektroniskie vai papīra dokumenti apstiprināti un pienācīgi aizpildīti.

9.12  Pircējs vai, atkarīgs no gadījuma, Pircēja pārstāvis, pieņemot sūtījumu un parakstot transportēšanas pārstāvja iesniegtos elektroniskos vai papīra dokumentus, bez komentāriem apstiprina, ka Preces piegādātas bez sūtīšanas iepakojuma bojājumiem, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments atbilsts pirkšanas – pārdošanas līguma noteikumiem, papildus pakalpojumi, iesniegtie elektroniskie vai papīra dokumenti, apstiprināti un pienācīgi aizpildīti.

9.13  Ar Preču piegādi pircēja norādītajā adresē, tiek uzskatīts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neatkarīgi no tā, vai Preces faktiski pieņēma Pircējs vai jebkura cita persona, kas atradās norādītajā adresē.

9.14  Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, pircējs nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no plānotās Preču piegādes dienas par to informē Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izteikt Pārdevējam pretenzijas, kas saistītas ar Preču nesaņemšanu vai novēlotu saņemšanu.

9.15  Pārdevējs neatbild Pircējam par bojātām Precēm, ja šādi bojājumi nav ražotāja brāķis vai Preču daudzuma un kvalitātes aprīkojuma neatbilstība, ja šīs neatbilstības iespējams konstatēt ārējās Preces apskates laikā.

9.16  Prece tiek nodota, Preces nodošanas laikā Preces nodošanas vietā pieņēmēja personai iesniedzot personu apliecinošu dokumentu: pasi, personas apliecību vai jaunā izlaiduma autovadītāja apliecību, ar mērķi identificēt Pircēju vai tā pārstāvi līguma izpildes (tirdzniecības) vajadzībām.

9.17  Informācija, kas saistīta ar Preču piegādi un noteikumiem, tāpat sniedzama BIKKO.lv interneta veikala sadaļā „Piegāde”, bet tur sniegtā informācija ir neatņemama šo Noteikumu daļa.

 

10. Preču kvalitātes garantija un glabāšanas laiks

10.1  Visu BIKKO.lv interneta veikalā pārdodamo Preču īpašības norādītas pie katras Preces pievienotajā Preču aprakstā un (vai) tehniskajos datos, taču ražotājs patur tiesības mainīt Preču aprīkojumu bez atsevišķa paziņojuma.

10.2  Pārdevējs neatbild par to, ka BIKKO.lv interneta veikalā esošo Preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam Preču izskatam, forma un krāsa Pircējam uzrādīta vizuālam piemēram.

10.3  Precēm, kam noteikts derīguma termiņš ar Preces ražotāja vai Pārdevēja preču kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi noteikumi norādīti Preču aprakstos un (vai) Preču lietošanas instrukcijā (garantijas kartē).

10.4  BIKKO.lv pārdodamajām precēm noteikta 2 gadu garantija. Atsevišķos gadījumos ražotājs var noteikt ilgāku vai īsāku garantijas laiku savai Precei.

10.5  Gadījumā, ja Pārdevējs konkrētām precēm preču kvalitātes garantiju nenorāda, spēkā ir garantija, kas norādīta atbilstošajos tiesību aktos.

10.6  Katrā konkrētā gadījumā ar garantiju nepieciešams doties pie Pārdevēja vai kopā ar preci izsniegtajā instrukcijā pie norādītā pārstāvja vai garantijas apkalpošanas centrā.

10.7. Užsakomosios prekės (prekės, kurios yra užsakomos specialiai Pirkėjui, ir vežamos specialiai iš tiekėjo sandėlių Pirkėjo užsakymo įvykdymui) negali būti grąžinamos.
10.8. Pasūtāmās preces (preces, kuras tiek pasūtītas speciāli Pircējam, un tiek vestas speciāli no piegādātāja noliktavām Pircēja pasūtījuma izpildei) nevar atgriezt.

10.9  Gadījumā, ja, saskaņā ar tiesību aktiem, konkrētai precei noteikts ierobežots garantijas termiņš, Pārdevējs apņemas šādu Preci pārdot Pircējam tā, lai viņam būtu reāla iespēja lietot Preci līdz termiņa beigām.

10.10   Informācija, kas saistīta ar Preču garantijas noteikumiem, atrodama interneta veikala sadaļā „Garantija”, bet tur sniegtā informācija ir neatņemama šo Noteikumu daļa.

 

 11.  Pārdevēja piemērojamās akcijas
  10.1. Pārdevējam ir tiesības pēc sava ieskata gatavot un īstenot dažādas akcijas, piemēram, preču cenas samazināšanu, komplektu veidošanu u. tml.
  10.2.  Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akciju ilgumu, nosacījumus vai tās atsaukt. Jebkāda akciju nosacījumu un kārtības maiņa vai atsaukšana stājas spēkā tikai ar to īstenošanas brīdi un neattiecas uz Pirkšanas-pārdošanas līgumiem, kas noslēgti līdz to īstenošanai. Informācija par notiekošajām akcijām sniegta Interneta veikala vietnē, kā arī tā var tikt sniegta arī citos Interneta veikala informācijas izplatīšanas veidos.

 

12. Preču maiņa un atgriešana

12.1  Neapmierinošas kvalitātes Preces vai kvalitatīvas Preces, kuras forma, lielums, krāsa, modelis vai aprīkojums neapmierina Pircēju, ir maināma vai atgriežama, saskaņā ar 2001.g. 29.jūnija Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra rīkojumu Nr.217 par „Priekšmetu atgriešanas un maiņas noteikumiem”, Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra 2001.g. 17.augusta rīkojumu Nr.258 par „Priekšmetu pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas kārtība ar līgumā noteiktajiem saziņas līdzekļiem” un citiem spēkā esošiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

12.2  Noteikumu 12.1 punktā minētās tiesības Pircējs var izmantot 7 (septiņu) darba dienu laikā no Preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju minētajā kārtībā.

12.3  Iesniedzot rakstisku ziņojumu par līguma atteikumu (Preces maiņas vai atgriešanas aktu), bet pirms tam par to paziņojot e-pastā, norādot vēlamo atgriežamo Preci un tās pasūtījuma numuru, Pircējs apņemas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā atgriezt Preci Pārdevējam uz šajos Noteikumos 12.7. punktā norādīto Preču maiņas vai atgriešanas adresi.

12.4   Noteikumu 12.1. punktā minētās tiesības var izmantot tikai pircējs, kurš saskaņā ar LR likuma par Patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem ir atzīts kā fiziska persona, kura paziņo par savu nodomu iegādāties, pērk un izmanto Preci vai pakalpojumu personiskiem, ģimenes, mājsaimniecības nepieciešamībām, kas nav saistīta ar biznesu vai profesionālo darbību.

12.5  Pircējam, atgriežot Preces, jārēķinās ar šiem nosacījumiem:

12.5.1 atgriežamajai Precei jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar nenoņemtu un nebojātu etiķeti, nenoplēstu aizsargplēvi, pakojuma elementiem u.c. (šis punkts neattiecas uz tiem gadījumiem, kad atgriežama nekvalitatīva Prece);

12.5.2.  Precei jābūt Pircēja nesabojātai. Netiek atmaksāta nauda par tām precēm, kuras tīši vai neuzmanības dēļ tika sabojātas (ķīmisku vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras, asu priekšmetu u. tml. iedarbības rezultātā), vai ja tika pārkāpti preces lietošanas vai drošības noteikumi, vai preces nepareizi lietotas vai lietotas pretēji paredzētajam mērķim.
12.5.3.  Precei jābūt nelietotai un nezaudējušai preču izskatu (šis punkts netiek piemērots gadījumā, kad tiek atgriezta nekvalitatīva Prece). Atgriežot preces, Pircējam ir pienākums norādīt sūtītāja adresi un pienācīgi iepakot preces, lai tās netiktu bojātas sūtīšanas laikā. Pārdevējs neatmaksā naudu par precēm, kas tika bojātas sūtīšanas laikā. Pārdevējs neatbild par sūtījumiem, kas tika nosūtīti neatbilstoši iesaiņoti, nepareizi norādot adresi, kā arī ja sūtījumi tika nozaudēti vai sabojāti sūtīšanas laikā.
12.5.4.  nododamai atpakaļ Precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to saņēma Pircējs. Gadījumā, ja vismaz viena no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 12.5. punktā paredzētajai prasībai, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atgriežamo visu preču komplektu.

12.5.5  atgriežot Preci, svarīgi iesniegt tās iegādes dokumentus, garantijas karti (ja tāda ir izdota) un aizpildīt 12.3. Noteikumu punktā norādīto Preces maiņas vai atgriešanas aktu.

12.6  Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgriežamo Preci, ja Pircējs neievēro šajā līguma daļā noteiktos Preču atgriešanas noteikumus un kārtību.

12.7  Preču bojājumi un defekti ir novēršami un remontējami. Preces ir remontējamas, maināmas vai atgriežamas: UAB „JW Trade”, Krievijoji g. 37, LT078109 Šauliai, Lietuva, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00.

12.7.1. Ja Pircējs iegādājās neatbilstošas kvalitātes preces un par to tika atzīmējis preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā vai preču neatbilstoša kvalitāte parādās kā rūpniecisks defekts, kas bija preču pirkšanas brīdī, vai kā neatbilstība ražotāja norādītajām specifikācijām, Pircējs var atgriezt preces un pēc savas izvēles pieprasīt:
12.7.1.1. lai Pārdevējs bez atlīdzības saprātīgā termiņā novērš preces trūkumus, ja trūkumus iespējams novērst;
12.7.1.2 lai tiek atbilstoši samazināta pirkuma cena;
12.7.1.3. lai prece tiek aizstāta ar analoģisku atbilstošas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir nelieli, maznozīmīgi vai tie radās Pircēja vainas dēļ;
12.7.1.4. atmaksāt samaksāto cenu un atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, ja neatbilstošas kvalitātes preces pārdošana ir būtisks pārkāpums, bet bojājums – ne maznozīmīgs. Ja ir maznozīmīgs bojājums, Prece tiek remontēta.
12.7.2. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no Noteikumu 12.7.1. punktā paredzētajiem tiesību aizstāvēšanas veidiem. Sava izvēle Pircējam ir jānorāda atgriežot preci.

12.8   Neatkarīgi no Preces lieluma vai svara (ieskaitot gadījums, kad Prece sver vairāk par 10 kg), Preci, kas Pircējam nav apmierinoša tās formas, lieluma, krāsas, modeļa vai aprīkojuma dēļ un kuru Pircējs maina vai atgriež kvalitātes maiņai, labošanai vai atgriež, transportē Pircējs. Ja ir saņemta neīstā Prece vai tā nav kvalitatīva, Pārdevējs apņemas pieņemt tādu Preci, to mainīt pret analoģisku Preci vai atgriezt izdevumus par Preču atgriešanu.

12.9  Ja Pircējam nepatīk nopirktās Preces forma, lielums, krāsa, modelis vai aprīkojums, viņam ir tiesības mainīt to pret analogu Preci, saskaņā ar Noteikumu 12.2., 12.3. punktā noteiktajos termiņos un kārtībā. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoga un (vai) atbilstoša Prece, viņš atgriež Pircējam par Preci (-ēm) samaksāto naudu.

12.10 . Ja Pircējam tika piegādātas nepareizas preces, Pircējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā informēt par to Pārdevēju pa e-pastu: [email protected] vai zvanot pa tālruņa numuru: +371 22 302010 . Pārdevējs par saviem līdzekļiem apņemas paņemt šādas preces un aizstāt tās ar atbilstošām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav pasūtīto preču, tas atgriež Pircējam par preci/-ēm samaksāto naudu. Nauda Pircējam atmaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs saņēma Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma, bet ja Preci Pircējs nav atgriezis Pārdevējam šajā punktā paredzētais termiņš rēķināms no Preču atgriešanas Pārdevējam dienas. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta pārskaitot uz Pircēja bankas kontu, izņemot gadījumus, ja Pircējs un Pārdevējs vienojas citādāk.

12.11 Pārdevējs, saņemot atgriezto Preci un novērtējot, lai tā atbilst maiņas vai atgriešanas noteikumiem un kārtībai, kā arī LR tiesību aktiem, paredz 15 dienu laikā atgriezt Pircējas par Preci samaksāto naudu uz viņa Preču atgriešanas aktā norādīto bankas kontu. Par Preces piegādi Pircējam samaksātos izdevumus neatgriež tādā gadījumā, ja atgriežama nekvalitatīva prece.

 

13. Atbildība

13.1  Pircējs atbild par reģistrācijas formā sniegto datu patiesumu. Pircējs uzņemas atbildību par kaitējumu, kas radies reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai nepatiesuma dēļ, bet Pārdevējs iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu atlīdzību.

13.2  Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot BIKKO.lv interneta veikalu.

13.3  Saskaņā ar LR elektroniskā paraksta likuma 8.panta 3.d. noteikumiem, Pircējs vienojas ar Pārdevēju, ka Pircēja darbības elektroniskajā veikalā ir apstiprināmas ar elektroniskā veikala datiem (atpazīstamības kodu), kas ir Elektroniskā paraksta likuma 8.panta 1.d. ietvertās elektroniskā paraksta tiesības (t.i., ir tādas pašas tiesības, kā rakstiskajam parakstam dokumentos un ir pieņemts kā pierādījums tiesā). Pircēja pienākums ir sargāt savus pieslēgšanās datus pie elektroniskā veikala un tos neatklāt, pārliecināties, ka dati būtu zināmi tikai viņam un datus izmantos tikai viņš pats, nenodos vai kā citādi nedos iespēju citām personām ar viņa datiem iepazīties un tos izmantot. Rodoties aizdomām, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties par to jāziņo Pārdevējs, tāpat nekavējoties jāinformē Pārdevējs par elektroniskā veikala pieslēgšanās datu pārkāpšanu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīstamības kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām darbībām, un Pircējs uzņemas visu atbildību par šādu darbību sekām.

13.4  Pārdevējs atbrīvots no atbildības gadījumā, ja zaudējumi radušies Pircēja dēļ, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un saviem pienākumiem, neiepazīstoties ar šiem Noteikumiem, lai arī tāda iespēja viņam tika sniegta.

13.5  Pārdevējs neatbild par citu uzņēma interneta lapās sniegto informāciju, pat, ja Pircējs vadās pēc šo interneta lapu esošajiem norādījumiem Pārdevēja elektroniskajā veikalā.

13.6  Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei par viņam izdarītajiem zaudējumiem.

 

14. Informācijas apmaiņa

14.1  Pārdevējs visus ziņojumus sūta un citādi kontaktējas caur Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru.

14.2  Pircējs visus ziņojumus un jautājumus sūta uz BIKKO.lv veikala sadaļā „Kontakti” norādītajiem saziņas līdzekļiem un adresēm.

 

15. Nobeiguma noteikumi

15.1  Šie noteikumi sastādīti saskaņā ar LR tiesību aktiem.

15.2  Uz šo noteikumu pamata veidotās attiecības nosaka LR tiesa.

15.3  Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus LR likumā noteiktajā kārtībā un pamatojumā.

15.4  Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu dēļ, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja tas nav iespējams, tad strīdi tiek risināti saskaņā ar LR likumā noteikto kārtību.